top of page

Pulong / Prayer Walk 

Nagkikita tayo, hinahamon natin ang isa't isa,  nagbabahagi kami, nagdarasal kami.  

Sana ay magkaroon ako ng pribilehiyong makilala ka sa lalong madaling panahon...

Pray-Scripture.jpg

Mga napagkasunduang appointment

"  Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay; ngunit sa lahat ng bagay ay ipaalam ninyo sa DIYOS ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsusumamo, na may pagpapasalamat .”  

(Filipos 4:6, KJV)

"  Kaya't ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa, at ipanalangin ang isa't isa, upang ikaw ay gumaling. Ang taimtim na panalangin ng matuwid ay may malaking epekto ." (Santiago 5:16)


** Mga Francophone at Anglophone   

   (2 online na pagpupulong bawat buwan)

Alinsunod sa Salita, nagpapasalamat tayo at nananalangin para sa kalooban ng DIYOS sa atin, para sa atin at sa pamamagitan natin. 

AAman-with-mask.png

Ang mga pagpupulong ng pamamagitan

Kaya't hinihimok ko, higit sa lahat ng mga bagay, na gumawa ng mga panalangin, pagsusumamo, paghiling, pasasalamat, para sa lahat ng tao ."

(1 Timoteo 2:1, KJV)

 

** Mga Francophone at Anglophone  

    (2 appointment  online bawat buwan)

 

Idinadalangin natin ang ating mga lungsod at ang inuusig na Simbahan .  

. 

Image de Cullan Smith

Pagpupuyat ng panalangin

(Judas 1:20, Mateo 7:7, Jeremias 29:13-14)

“ Patibayin ang inyong sarili sa inyong pinakabanal na pananampalataya, manalangin sa ESPIRITU SANTO.  Manatili sa pag-ibig ng DIYOS.... "

" Humingi at bibigyan kayo, humanap at makakatagpo kayo,

kumatok at bubuksan sa inyo."

“ Hahanapin ninyo ako at masusumpungan ninyo ako, sapagkat hahanapin ninyo ako kasama ng inyong lahatpuso.  Hayaan ko ang aking sarili na mahanap mo..."

 

** Sinumang tao na nabautismuhan sa ESPIRITU SANTO na may kaloob na manalangin sa mga wika: Francophones, Anglophones at iba pa.  

     (1 appointment online bawat buwan)

 

Kamipabor tayo sa panalangin sa mga wika, sa paraang taimtim at matiyaga.

bottom of page