top of page

Ang Aking Paniniwala:

 1.   Ang Bibliya ay ang kinasihang Salita ng Diyos. [ 1 Tes. 2:13;  2 Tim. 3:16-17]

 2.  Naniniwala ako sa natatangi, walang hanggan at umiiral na DIYOS, na nagpakita sa tao sa tatlong anyo: AMA, ANAK na si                         JESUCRISTO  at ESPIRITU SANTO. [Deut.     6:4; Marcos 12:29; Isaias 43: 10-11; Mast. 28:19.]   

 3.  Ang lalaki at babae ay mga nilikhang nilalang, ginawa ayon sa wangis at larawan ng DIYOS, ngunit dahil sa paglabag at pagkahulog ni   Adan, ang kasalanan ay   dumating sa mundo. [Genesis 1:26-27, 2:7; Roma 3:10; 3:23]

 4.   Ang Diyos ay Pag-Ibig, Katotohanan at Kabanalan. Mahal Niya ang lahat ng tao at ninanais niyang maligtas ang lahat nang walang          pagbubukod. 

 5.   Ang kaligtasan ay kaloob ng DIYOS sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay HESU KRISTO. Ang kaligtasan ay sa biyaya                lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay HESU KRISTO. [Juan 3:16, Roma 3: 24-30, Roma 10: 9-10]

 6.   Ang bagong kapanganakan ay kinakailangan para sa lahat ng tao. [Juan 3:3-8]

 7.   Ang binyag sa tubig ay sa pamamagitan ng paglulubog, ay direktang utos ng ating PANGINOON at nakalaan para sa mga                              mananampalataya. [Mateo 28:19, Roma. 6:4, Colosas. 2:12, Gawa 8:36-39]

 8.   Ang binyag ng ESPIRITU SANTO ay isang regalo. Ang mga espirituwal na kaloob ay ipinamahagi ng DIYOS.

 9.   Ang PANGINOON ay may kalooban para sa bawat tao, tadhana para sa bawat mananampalataya. Ngunit dahil sa malayang                        pagpapasya na ibinigay Niya sa bawat tao, ang tadhanang ito ay hindi matutupad kung walang boluntaryong pagtutulungan ng bawat isa. 

 10.  Ang paglalakad kasama ang ESPIRITU ay naghahatid sa atin upang Kilalanin ang DIYOS, upang Mahalin Siya, at upang Paglingkuran       Siya. Posibleng maging kumpleto, nakatuon at balanse.

 11.  Ang banal na pagpapagaling sa pamamagitan ni HESUS ay aktibo pa rin sa buhay ng mga tao ngayon. Kasama sa pagpapagaling ang       pagpapanumbalik ng katawan, kaluluwa at espiritu.

 12.  Ang kasal ay eksklusibong pagsasama ng isang genetik na lalaki at isang genetik na babae. Nilikha ng DIYOS ang bawat tao ayon sa kanyang sariling larawan at wangis, bilang lalaki o babae. Ang pagtanggi sa biyolohikal na kasarian ng isang tao ay pagtanggi sa imahe ng DIYOS sa taong iyon. Nais ng DIYOS na mangyari lamang ang pakikipagtalik sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na kasal sa isa't isa. Ang anumang uri ng sekswal na imoralidad ay isang kasalanan.

 13.  Babalik si HESUS at “. . . Ang mga patay kay CRISTO ang unang bubuhaying muli: Kung magkagayon, tayong mabubuhay at mananatili, ay sasama sa kanila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. . . ” [1 Tes. 4:16–17]

 14.  Tayong mga mananampalataya ay mananagot sa paraan ng ating pamumuhay bilang tinubos na mga anak ng DIYOS - para sa mga bagay na nagawa natin sa oras na inilaan sa atin, ayon sa mga pagkakataon at mapagkukunan na inilagay ng DIYOS sa ating mga kamay. 

 15.  Ang mga tumanggap kay HESUKRISTO bilang TAGAPAGLIGTAS at PANGINOON ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Ang mga tumanggi sa kanya, ay makakaranas ng kawalang-hanggan bilang isang lugar ng pagdurusa ng habang buhay na pagkahiwalay sa DIYOS.

bottom of page