top of page

Tinatanggap kita at kinikilala kita (Panalangin ng Kaligtasan)Vaṇakkam (வணக்கம்) Ang binhi ni Abraham! Nawa'y sagutin ng Panginoon ang iyong mga katanungan. Nawa'y ipagkaloob Niya sa inyo ang kanyang kapayapaan, ang kaalaman sa kanyang kalooban, ang lakas ng loob na magsabi ng "Hindi" at ang lakas na manindigan. Nawa'y ang kanyang pagpapala ay mapasa iyong tahanan at sa tahanan ng iyong mga anak.

" Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung may makarinig ng Aking boses, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasama Ko."

Apocalipsis 3:20 (RGT)

"Sapagka't ang lahat ay nagkasala na, at hindi abot ang kaluwalhatian ng DIYOS; Na na-justify ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagligtas na kay HESUKRISTO."

Roma 3:23-24, (KJV)

"Na kung ipahahayag mo ng iyong bibig ang PANGINOONG HESUS, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng DIYOS mula sa pagkamatay, maliligtas ka. Sapagka't ang tao ay sumasampalataya sa puso sa ikatutuwid; at sa bibig ang pagpapahayag ay ginawa sa ikaliligtas."

Roma 10:9-10, (KJV)Ang pagtugon sa tawag sa kaligtasan ay nangangahulugan ng pagkilala kay HESUS bilang TAGAPAGLIGTAS at PANGINOON. Ito ay pagpapangako ng iyong sarili sa isang relasyon (ekslusibo) at hindi sa relihiyon. Una, napagtanto natin na wala tayo kung wala ang Kanyang biyaya, pagkatapos ay pinili nating magtiwala sa Kanya at ipangako ang ating sarili na sundin ang Kanyang kalooban. Sapagkat ang isang tao ay hindi maaaring magpasakop sa DIYOS kung siya ay hindi nagtitiwala sa Kanya. Hindi natin Siya mapagkakatiwalaan kung hindi natin Siya kilala. Dahil hindi natin Siya makikilala kung wala ang pakikipag-isa at pagninilay-nilay ng Kanyang Salita, dahil dito ito ay isang pangako din na lumago sa pamamagitan ng tulong ng ESPIRITU SANTO. Ang pagtugon sa panawagang ito ay nagpapahiwatig ng pagsisisi sa iyong dating paraan ng pamumuhay at pagtibayin ang mga pagpapahalaga ng Kaharian. Ito ay isang pangako na magmahal, maniwala, sumunod, kahit na ayaw natin, kahit na ang mga pangyayari ay hindi maganda, kahit na hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Sa madaling salita, ito ay isang pangako na piliin Siya araw-araw. Ito ay hindi palaging magiging madali, ngunit ito ay palaging magiging worth it. Kung ito ang pangakong handa mong gawin, inaanyayahan kita na manalangin sa sumusunod na paraan:


DIYOS AMA,

Salamat sa iyong walang kundisyon at walang hanggang pag-ibig, na ipinakita kay HESUKRISTO.

Salamat sa Buhay, Daan, at Katotohanan.

Salamat sa pagbibigay mo kay HESUS para hindi ako mapahamak.

Salamat sa lahat ng mga araw na nasa tabi kita nang hindi ko namamalayan.


Ngayon, sinasagot ko ang iyong tawag at um-oo sa kaligtasan,

Tinatanggap ko ang iyong biyaya at pagpapalaya sa pamamagitan ni HESUKRISTO,

Na kinikilala ko mula sa araw na ito bilang ang Tagapagligtas at PANGINOON ng aking buhay.

Ipinapahayag ko ang aking pananampalataya sa Iyong Salita at ang natapos na gawain nito sa krus.

Kahit na hindi ko Siya nakikita, naniniwala ako na Siya ay nabuhay,

At na Siya ay nakatayo sa tabi ko habang dinadasal ko ang panalanging ito.


Nagsisisi ako sa dati kong pamumuhay, at tinatanggap ko ang ministeryo ng ESPIRITU SANTO.

Ayon sa iyong Salita, ipinapahayag ko na ako ay pinatawad, nabigyang-katwiran, naligtas,

Anak ng DIYOS at nakababatang kapatid na babae (lalaki) ni HESUS.

Amen.


Ikaw ay minamahal, ikaw ay pinagpala, at ikaw ay malugod na tinatanggap sa dakilang pamilya ni KRISTO 🙂 Nawa ang bawat salita ng awit na ito ay iyong pagbabahaginan.


** Vaṇakkam (வணக்கம்) = Magandang umaga sa Tamil (India)

 

Mga mungkahi para sa pagsulong
0 komento

Comments


bottom of page