top of page

Ang bitag ng mga half-truth: ang kaalaman ng mabuti at masama (P.1)Salam aleikum (ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) magkapatid sa bisig. Tena istellin (እው ሰላም ነው) pinili ng DIYOS. Iniligtas niya tayo mula sa ating mga kaaway ngunit hinihiling sa atin na ihiwalay ang ating sarili sa masasamang kasama. Inirerekomenda niya ang mga tamang tao, ngunit nasa atin na ang piliin na maging kaibigan sila. Hindi inaayos ng DIYOS ang kawalan ng katarungan ng kawalang-katarungan. Sinasabi ng isang German proverb: "Ang maninirang-puri ay may diyablo sa kanyang dila, at siya na nakikinig sa kanya ay may diyablo sa kanyang mga tainga." Iligtas tayo ng Panginoon sa kamalian ni Balam, ilayo tayo sa daan ni Balam, at iligtas tayo sa doktrina ni Balam.


Part 1

1. Nais ng DIYOS na ingatan si Adan.

2. Sinadyang sumuway si Eva.

3. Ang DIYOS ay nagsasalita ng Katotohanan: nilikha ayon sa Kanyang imahe at ayon sa Kanyang wangis. 

 

" At iniutos ng PANGINOONG DIYOS sa lalake, na sinasabi, Sa pinaka puno ng hardin ay makakakain ka na may kalayaan; ngunit sa punungkahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag mong kakainin. Sapagka't sa araw na kumain ka niyaon, ikaw ay walang pagsalang mamamatay."

____ Genesis 2 :16-17 (KJ21)"1 Ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinmang hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, "Oo, sinabi ba ng DIYOS, 'Huwag kayong kakain sa bawat puno sa hardin'?" 2 At sinabi ng babae sa ahas, Maaari kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin, 3 ngunit sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin, sinabi ng DIYOS, ‘Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hahawakan, baka kayo’y mamatay.’”


4 At sinabi ng ahas sa babae, Hindi kayo mamamatay; 5 Sapagka't nalalaman ng DIYOS na sa araw na kayo'y kumain niyaon, mamumulat ang inyong mga mata, at kayo'y magiging gaya ng mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama." 6 At nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mainam na kainin, at na ito ay nakalulugod sa mga mata, at isang punong kahoy na nanaisin upang magkaroon ng kaalaman, siya'y kumuha ng bunga niyaon at kumain, at nagbigay din sa kaniyang asawa na kasama niya; at kumain siya. 7 At ang mga mata nilang dalawa ay nabuksan, at kanilang nalaman na sila ay hubad; at sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos, at ginawa nila ang kanilang sarili ng mga bagay na bigkis." __ Genesis 3:1-7 (KJ21)"15 "Kita mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at mabuti, at kamatayan at kasamaan, 16 na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang PANGINOON mong DIYOS, lumakad sa kaniyang mga daan, at sundin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga palatuntunan. at ang kaniyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at pagpapalain ka ng PANGINOON mong DIYOS sa lupain na iyong paroroon upang ariin. 17 Nguni't kung ang iyong puso ay tumalikod upang hindi mo marinig, kundi mahihila ka at sasamba sa ibang mga dios at paglingkuran sila, 18 Ipinahahayag ko sa inyo sa araw na ito na kayo ay tiyak na malilipol, at hindi ninyo pahahabain ang inyong mga araw sa lupain kung saan kayo tatawid sa Jordan upang pumunta upang ariin iyon. 19 Tinatawag ko ang langit at lupa upang itala ang araw na ito laban sa iyo na aking inilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa: Kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay, 20 Upang iyong ibigin ang PANGINOON mong DIYOS, at upang iyong sundin ang kaniyang tinig, at upang ikaw ay dumikit sa Kanya; sapagka't Siya ang iyong buhay at ang haba ng iyong mga araw, upang ikaw ay makatahan sa lupain na isinumpa ng PANGINOON sa iyong mga ninuno, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila." _____ Deuteronomio 30:15-20 (KJ21)
1. Nais ng DIYOS na ingatan si Adan.


Sa kanyang mga katangian, ang DIYOS ay Alam ang Lahat, Nasa Lahat, Makapangyarihan sa Lahat, Transendente, at Hindi Nababago. Sa kanyang nature, Siya ay Pag-ibig, Katotohanan, at Kabanalan. Ito ay para sa proteksyon ni Adan (at ng lahi ni Adan) na ipinag-utos Niya sa kanya na huwag kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama dahil ang bunga ng punong ito ay lason. Tandaan natin na ang DIYOS ay Pag-ibig. Nais niyang pangalagaan si Adan, ang lahing Adan at lahat ng nilikha ng Tao mula sa kamatayan. Ito ang unang dahilan kung bakit ibinigay Niya ang utos na ito dahil sinabi Niya kay Adan na "tiyak na mamamatay ka" at hindi "tiyak na pababayaan kita". Ang "Tiyak", ay maaaring palitan ng "talaga", "walang duda", "hindi maiiwasan", "ultimo", "sa mahabang panahon". Pansinin na sa talatang ito unang binanggit ang kamatayan sa Bibliya.


Alam ng DIYOS na darating si satanas sa anyo ng ahas para kausapin ang Tao. kinamumuhian ni satanas ang pakikipag-isa sa pagitan ng DIYOS at ng mga tao. Palagi niyang pinagnanasaan ang kanyang posisyon (awtoridad, dominasyon) sa lupa. Noong araw na iyon, hindi lamang si Adan ang tinutukoy ng DIYOS. Siya ay nagsasalita sa bawat isa sa atin. Ang Genesis 2:16-17 ay buod ng Deuteronomio 30:15-20. Sa kasamaang palad, kinain nga ni Adan ang ipinagbabawal na prutas. Bilang resulta, ang kamatayan ay dumating sa katawan, kaluluwa, at espiritu ng lahi ni Adan.2. Sinadyang sumuway si Eva

May misyon siya at si Adan (Genesis 1:8). Si Eva ay hindi isang babaeng walang ginagawa na naglalakad sa hardin upang magpalipas ng oras. Sa tingin ko siya ay pumitas ng prutas mula sa iba't ibang mga puno; sa madaling salita, namimili siya nang dumating ang ahas. Sinasabi ko na rin sa tingin ko, hindi ko pinaninindigan; dahil baka may iba pa siyang ginagawa. Ito ay tiyak sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, na siya ay lumakad patungo sa punong ito. Kung malapit na siya sa puno, hindi niya sasabihing "ang puno na nasa gitna ng hardin". Sasabihin niya sana ang "punong iyon".


Maaaring sinabi ng ahas na “Bakit hindi ka kumain,” o “Bakit hindi mo kunin ang bunga ng punong ito?” Maaaring sumagot si Eva, "Dahil sinabi ng DIYOS..." Ang kanyang pansin ay nasa "kung ano ang sinasabi ng DIYOS " sana at hindi sa mga salita ng diyablo, kahit na sa bunga. Natapos na sana ang diskusyon at walang nakuha si satanas. Kaya para maiwasan ang ganitong senaryo ay naghahasik siya ng kalituhan (talagang sinabi ng DIYOS) at pinaghalong (wala sa mga bunga ng mga puno sa hardin) Ipinahihiwatig niya na hindi niya naiintindihan, at binaluktot niya ang utos ng PANGINOON. Sa kasamaang palad, sa pamamagitan ng mga katulad na pandaraya na maraming mga termino ang hindi naiintindihan. Halimbawa: pag-ibig at pagtatalik, pagpapatawad at pagkakasundo, pera at pagmamahal sa pera, pagsunod at pagpapasakop, awtoridad at posisyon, pagsasalin at interpretasyon.


Isang puwersa, isang pag-unawa, isang pananalig, na ginagawang posible na magsabi ng "HINDI", upang labanan ang tukso, ang lalabas kapag ang isa ay nagpahayag ng Salita, partikular ang "Iyan ang sabi ng PANGINOON " (ang AMA, HESUS, at ESPIRITU SANTO). Mapapatunayan ko iyon. Ito ang ginawa ni HESUS sa pamamagitan ng pagtugon ng "Ito ay nakasulat " nang Siya ay tuksuhin sa kagubatan (Lucas 4:1-13). Hindi siya nahulog sa bitag ni satanas. Hindi siya nakikibahagi sa talakayan, walang bunga at baog. HalleluYah! Tandaan natin na tumutugon tayo sa diyablo sa pamamagitan ng pagsipi ng Salita.


Balik tayo sa teksto natin. Sumagot si Eva, “Sinabi ng DIYOS, 'Huwag kang kakain niyan at huwag mong hahawakan, kung hindi ay mamamatay ka.' Nang kausapin ng DIYOS si Adan, sinabi Niya, “Huwag kang kakain.” Sa pag-uulat ng kanyang mga salita, idinagdag ni Eve, "At hindi mo ito hahawakan." Hindi ba nakakagulat yun? Paano nalaman ni Eva na hindi rin dapat hawakan ang punong ito? Mayroong dalawang mga asumpsyon :

  • Talagang inutos ng Diyos kay Adan na huwag lumapit sa punong ito.

  • O dahil sa gift ng word of knowledge na nalaman ito ni Eva. Nakatanggap siya ng babala, isang panloob na testimonya na sa kasamaang-palad, ay hindi niya pinakinggan.


Dahil alam kong ang libro ng Genesis ay isinulat ni Moises sa ilalim ng inspirasyon ng DIYOS, nahihirapan akong paniwalaan na nakalimutan niyang isulat ang bahagi ng pangungusap na ito. Lalo na't ito ay "kasabihan" ng DIYOS. Gayunpaman, wala akong sapat na mga argumento upang sabihin na ang pangalawang hypothesis ay totoo. Hayaang ang bawat isa, kung gayon, ay sumangguni sa panloob na saksi na ibinigay sa kanya ng ESPIRITU SANTO. Anyway, sinadya niyang sumuway. Marahil ay hindi niya alam ang mga kahihinatnan, ngunit ginamit niya ang kanyang malayang pagpapasya. Alam niya kung ano ang sinabi ng DIYOS, ngunit hindi niya ito pinagnilayan. Dahil dito, hindi siya sumunod. Gaano kadalas natin ginagawa ang ginawa niya? Sinabi nga ni Job, 'Gayunpaman, ang DIYOS ay nagsasalita, minsan sa isang paraan, minsan sa iba, at walang sinuman ang nakikinig" (Job 33:14, KJV).

3. Ang DIYOS ay nagsasalita ng Katotohanan: nilikha ayon sa Kanyang imahe at ayon sa Kanyang wangis.


"At sinabi ng DIYOS, Gawin Natin ang tao ayon sa Ating imahe [Tselem, Strong #6754, Hebrew], ayon sa Ating wangis [Demuwth, Strong #1823, Hébreux] : at magkaroon sila ng kapangyarihan sa ... buong lupa, at sa lahat ng gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilikha ng DIYOS [bara, Strong #1254, Hebrew] ang tao ayon sa Kanyang sariling imahe, sa imahe ng DIYOS nilalang Niya siya; nilikha Niya sila na lalaki at babae." (Genesis 1:26-27, KJV)


"At nilikha ng PANGINOONG DIYOS [yatsar, Strong #3335, Hebrew] ang tao mula sa alikabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay." ( Genesis 2:7 , KJV).Ang DIYOS ay espiritu (Juan 4:24). Nangangahulugan ito na ang substansya nito (ang pundasyon nito, ang nature nito) ay hindi materyal. Nilikha Niya tayo ayon sa kanyang sariling imahe at wangis (Genesis 1:26-27, Genesis 5:1-3). Pagkatapos ay pinagpapala Niya tayo (Genesis 1:28). Sa pamamagitan ni Adan (ang una sa lahi) ay binigyan Niya tayo ng pagkamalikhain, dominasyon sa mundo, at sa lahat ng nabubuhay na nilalang doon. At mula sa alikabok ng lupa, Kanyang ginawa ang katawan (Genesis 2:7). Sa wakas, ipinasok Niya ang hininga ng buhay at tayo ay naging buhay na mga kaluluwa. Nasa isip ang kamalayan, intuwisyon, at ang kakayahang makipag-usap sa DIYOS. Ang kaluluwa, ang organ ng ating pagkatao, ay binubuo ng pang-unawa (katalinuhan), kalooban, at damdamin. Sa katawan ay ang 5 pandama (paningin, hawak, pandinig, amoy at, panlasa) na nagpapahintulot sa atin na makipag-ugnayan sa ating kapaligiran, sa lupa. Tayo ay (bawat isa sa atin) mga espiritu, pinagkalooban ng isang kaluluwa, naninirahan sa isang katawan.Sa Kanyang imahe at ayon sa Kanyang wangis ay nangangahulugan na ang bawat tao Anuman ang kanyang kulay, timbang, sukat, morpolohiya, mayroon man o walang kapansanan ay repleksyon ng DIYOS sa pamamagitan ng kanyang mga katangian (karakter), kanyang mga kakayahan (mga aptitude, pagkamalikhain, kaloob, talento, talino sa paglikha. , pamumuno, mga tungkulin, potensyal) at ang kalidad ng kanyang mga relasyon sa ibang mga indibidwal. Lumilikha tayo dahil ang DIYOS ay isang manlilikha. Nagbabago tayo dahil nagbabago ang DIYOS. Walang imposible sa Kanya. Ang mga hayop ay walang kapasidad na lumikha, mag-imbento, magbago. May sense of justice tayo dahil katotohanan, hustisya, at katarungan ang batayan ng kanyang trono. Nagmamahal tayo dahil nagmamahal ang DIYOS. Ang DIYOS ay may kaugnayan at walang katapusan na dakila.


Tayo ay madaling sumang-ayon na ang halaga ng bagong sasakyan ay hindi dinedetermine ng kulay nito, ngunit sa mga feature nito. A fortiori, dapat ba tayong sumang-ayon na ang halaga ng isang tao ay hindi hinuhusgahan sa kulay ng kanyang balat. Ang DIYOS ay may kaugnayan at walang katapusan na dakila. Walang nilikha ang makapagtataglay sa sarili ng lahat ng kung ano ang DIYOS at lahat ng kaya niya. Kamangmangan ang hamakin ang isa't isa dahil sa kanilang lahi, accent, posisyon, o katayuan sa lipunan. Maaari tayong magkaroon ng mga preference, mas marami o mas kaunting kaugnayan sa ilan. Ngunit laging magin aware na ang ating mga kagustuhan ay hindi tumutukoy sa halaga ng mga tao. Tayo ay mga tatak ng DIYOS na pinahahalagahan sa dugo ni HESUS. Dahil mahal tayong lahat ng DIYOS ng walang kundisyon at walang hanggang pag-ibig (Jeremias 31:3; Roma 5:8; Efeso 2:8), lahat tayo ay pantay-pantay sa dignidad at karapatan.


Kasunod ng pagsuway ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa Tao at nasira ang imaheng natanggap mula sa DIYOS. Ngunit HalleluYah! Hindi tayo pinabayaan ng PANGINOON. Sa pamamagitan ni HESUS ay natatanggap natin ang Kaligtasan, ngunit higit pa, ang pagpapanumbalik sa pamamagitan ng ESPIRITU SANTO. Si HESUS ay "ang imahe ng di-nakikitang DIYOS, ang panganay sa lahat ng nilalang." ( Colosas 1:15 , LS ). Siya ay "... salamin ng kanyang kaluwalhatian at ang imprint ng Kanyang sarili." (Hebreo 1:3) Siya ang “Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay” (Juan 14:6).
** Salam aleikum (ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) = Magandang umaga sa Arabic

** Tena istellin (እው ሰላም ነው) = Magandang umaga sa Amharic


Pour aller plus loin :

- Created in GOD's Image, Ligon Duncan

- In The Tmage of GOD, Tim keller

- Genesis 1:26 Explained, Dr. Myles Munroe

- Qui suis-je (Traduction de Who I am?), Derek Prince

- L'homme spirituel (Traduction de Spiritual Man) Watchman Nee

- Écouter la voix de DIEU (traduction de Hear GOD's voice), Derek Prince

- Le discernement des esprits, Francis Frangipane

- Discernment, Jane Hamon

- L'ultime assault (traduction de The Final quest), Rick Joyner

- Wisdom, Rick Joyner


0 komento

Mga Kamakailang Post

Tingnan Lahat

Comments


bottom of page