top of page

Lahat ay nilikha sa Kanyang imahe at anyo.Goedemidag regalo ng DIYOS! Tena istellin (እው ሰላም ነው) liwanag! Nawa'y mapuno ka ng Pag-ibig at kapayapaan ng DIYOS na higit sa lahat ng kaalaman at pang-unawa. Nawa'y ang kagalakan ng PANGINOON ay maging iyong lakas at ang kanyang presensya ay iyong damit. Ang artikulong ito ay isang sipi mula sa aking artikulong Ang Bitag ng mga Half-Truth (P.1). Sa panonood ng Tokyo Paralympics, naisip ko na maaaring ito rin ay maging isang artikulo.
" Pagkatapos ay sinabi ng DIYOS, "Gumawa Tayo (Ama, Anak, Espiritu Santo) ng tao ayon sa Ating imahe [Tselem, Strong n°6754, Hebrew], ayon sa Ating anyo [Demuwth, Strong n°1823, Hebrew] [hindi pisikal, ngunit isang espirituwal na personalidad at moral na pagkakahawig]; at magkaroon sila ng ganap na awtoridad sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga baka, at sa buong lupa, at sa lahat ng umuusad at gumagapang sa lupa.” Kaya't nilikha ng DIYOS ang tao ayon sa Kanyang sariling imahe, ayon sa imahe at anyo ng Diyos ay nilikha Niya siya [bara, Strong n°1254, Hebrew] na lalaki at babae ay nilikha Niya sila "


Genesis 1: 26-27, Amplified Bible (AMP)


Pagkatapos ay inanyuan ng PANGINOONG DIYOS [yatsar, Strong n°3335, Hebrew] [iyon ay, nilikha ang katawan ng] tao mula sa alikabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging isang buhay na nilalang [isang indibidwal na kumpleto sa katawan at espiritu].


Genesis 2:7, Amplified Bible (AMP) Ang DIYOS ay espiritu (Juan 4:24). Nangangahulugan ito na ang Kanyang sangkap (Kanyang pundasyon, Kanyang natura) ay hindi materyal. Nilikha Niya tayong lahat nang walang pagbubukod sa Kanyang imahe at anyo (Genesis 1:26-27, Genesis 5:1-3). Pagkatapos ay pinagpala Niya tayo (Genesis 1:28). Sa pamamagitan ni Adan (ang una sa lahi) ay binigyan Niya tayo ng pagkamalikhain, paghahari sa mundo, at sa lahat ng nabubuhay na bagay dito. Pagkatapos mula sa alikabok ng lupa, Kanyang hinubog (inanyuan) ang katawan (Genesis 2:7). Sa wakas, ipinasok Niya ang hininga ng buhay, at tayo ay naging buhay na mga kaluluwa.


Sa espiritu ay ang kamalayan, intuwisyon, at ang kakayahang makipag-usap sa DIYOS. Ang kaluluwa, ang organ ng ating pagkatao, ay binubuo ng pag-unawa (katalinuhan), kalooban, at damdamin. Sa loob ng katawan ay ang limang pandama (paningin, panghawak, pandinig, pang-amoy, at panlasa) na nagpapahintulot sa atin na makipag-ugnayan sa ating kapaligiran sa mundo. Tayo ay mga indibidwal na espiritu, na may kaluluwa, na naninirahan sa isang katawan.Sa Kanyang imahe at anyo ay nangangahulugan na ang bawat tao, anuman ang kulay, timbang, tangkad, morpolohiya, mayroon man o walang kapansanan, ay repleksyon ng DIYOS sa pamamagitan ng kanilang mga katangian (karakter), abilidad (kasanayan, pagkamalikhain, mga kaloob, talento, talino sa paglikha, pamumuno, tungkulin, potensyal) at ang kalidad ng kanilang mga relasyon sa ibang mga indibidwal. Walang iisang nilikha ang maaaring maglaman ng lahat ng kung ano ang DIYOS at lahat ng kanyang kaya. Siya ay Alam ang Lahat, Nasa Lahat, Kaya ang Lahat, Transcendente, at Hindi Nababago. Kaya nga tayo ay indibidwal at sama-samang mga repleksyon ng DIYOS. Hindi ito ang kaso sa mga hayop dahil wala silang kapasidad na lumikha, mag-imbento, o magbago.Lumilikha tayo, nag-iimbento tayo dahil ang DIYOS ang lumikha. Nagbabago tayo dahil nagbabago ang DIYOS. Mayroon tayong katarungan dahil ang katotohanan, katuwiran, at katarungan ang pundasyon ng Kanyang trono (Mga Awit 89:14). Nagmamahal tayo dahil nagmamahal ang DIYOS. Siya ay may kaugnayan at walang katapusan na dakila.


Ang hitsura, mga kaloob, at mga talento ay maaaring magbukod sa atin sa iba, ngunit hindi nila tayo ginagawa kung sino tayo. Hindi tayo ang ginagawa natin. Ito ay dahil tayo, ang kaya nating gawin at magagawa. Ako mismo ay naniniwala na pinahihintulutan ng DIYOS ang mga eksepsiyon upang ipaalala sa atin na ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon at ang kanyang kaluwalhatian ay walang limitasyon.
Madali tayong sumang-ayon na ang halaga ng isang bagong kotse ay hindi natutukoy sa kulay nito kundi sa mga katangian nito. Higit pa rito, dapat tayong sumang-ayon na ang halaga ng isang tao ay hindi hinuhusgahan sa kulay ng kanyang balat. Ang DIYOS ay may kaugnayan at walang katapusan na dakila. Kamangmangan ang pagmamaliit sa iba dahil sa kanilang lahi, accent, posisyon o katayuan sa lipunan. Maaaring mayroon tayong mga preference, higit o mas kaunting kaugnayan sa ilan. Ngunit lagi tayo maging aware na ang ating mga pagkakaugnay at preference ay hindi tumutukoy sa halaga ng mga tao. Tayong lahat ay trademark ng DIYOS na pinahahalagahan sa dugo ni HESUS. Dahil mahal tayong lahat ng DIYOS ng walang kondisyon at walang hanggang pag-ibig (Jeremias 31:3; Roma 5:8; Efeso 2:8), lahat tayo ay pantay-pantay sa dignidad at karapatan.

Maaari sana akong magbahagi ng mga litrato ng mga sikat at may kapansanan sa artikulong ito. Paralympic Champions, mga Aktor, Magsasaka, mga Artist, mga Blogger, mga Manunulat, mga Entrepreneur, mga Financier, mga Engineer, mga Vlogger, at higit pa. Ngunit sadyang pinili ko ang mga taong ordinaryong anyo, araw-araw na mga bayani. Hindi dahil mayroon akong kapatid na may kapansanan, ngunit dahil sa pagbabasa ng kanilang mga kuwento, para sa ilan sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila, napagtanto ko na ang pagkakaiba sa pagitan nila at kung sino ang nagbigay ng karera (may kapansanan o walang kapansanan, Kristiyano o hindi) ay kadalasang nasa dalawang pagpipilian. : pagtanggi na kilalanin ang may kapansanan at pag-uunat (pagmaximize) ng pinakamahusay. Ang pag-stretch ng pinakamahusay sa kung sino ka, kung ano ang alam mo, kung ano ang magagawa mo, at kung ano ang mayroon ka, araw-araw, sa isang progresibo at tuluy-tuloy na paraan.
Hindi ko alam kung ano ang iyong kapansanan. Ito ba ay espirituwal, emosyonal, pisikal, pinansyal, heograpikal, panlipunan? Ito ba ay isang adiksyon?Marahil ikaw ay kasalukuyang nasa bilangguan, sa accommodation center, sa ospital, o sa isang refugee camp. Marahil ay nakatira ka sa isang bansang may digmaan o sa isang inuusig na teritoryo. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo, paano, bakit, dahil kung sino o ano ang nakuha mo dito.


Ngunit alam ko na ang DIYOS ay makakagawa ng higit pa sa iyong naiisip o naiimagine (Efeso 3:20). Maaaring walang malapit sa iyo na nakaranas o nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan. Isang taong makakarelate ka, makakausap mo. Ang DIYOS ay alam ang lahat at nasa lahat. Siya ang pinakamahusay na nasa tabi mo. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit ang katotohanan ay kasama mo na Siya. Hindi nagkataon na binabasa mo ang artikulong ito


Mag-susuggest ako ng isang simpleng panalangin. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, ipikit ang iyong mga mata at sabihin: "PANGINOON ipaalam sa akin ang iyong Pag-ibig, ang iyong presensya at ang iyong suporta. Amen." Sinasagot niya ang iyong panalangin. Hindi ito magiging spectacular, malamang na hindi ka magkakaroon ng vision ni HESUS o mga anghel. Maaaring hindi magbago ang iyong sitwasyon sa isang gabi. Sinasagot ka niya ngayon. Sasagutin ka niya bukas at sa makalawa. Higit pa rito, sinasagot ka Niya araw-araw. Isang araw ay binibigyan ka Niya ng Kanyang kapayapaan, isa pa ang Kanyang kagalakan, ang pagkaunawa sa Kanyang Salita, ang pagsagot sa isang hindi binigkas na panalangin, ang bautismo ng ESPIRITU SANTO, isang pagpapakita ng Kanyang presensya (ang pakiramdam ng apoy sa iyong ulo, kamay o paa) , Binibigyan ka niya ng isang kanta, isang taludtod, hinahayaan kang makarinig ng isang testimonya, binibigyan ka ng isang panaginip, isang pangitain, itinuturo ka sa isang libro, pangangaral, pelikula, atbp. Unti-unti, kahit hindi perpekto, napagtanto mo na hindi na ikaw ang parehong tao. Tumawid ka sa disyerto, nakaligtas sa bagyo, umakyat sa bundok... Dahil kasama mo Siya 🙂 Hanggang noon, tulad ni Pastor Nick Vujicic at milyun-milyong iba pa, sinasabi ko, kumapit ka!** Goedemiddag = Magandang hapon sa Dutch

** Tena istellin (እው ሰላም ነው) = Magandang umaga sa Amharic


Pour aller plus loin :

- Created in GOD's Image, Ligon Duncan

- In The Tmage of GOD, Tim keller

- Genesis 1:26 Explained, Dr. Myles Munroe

- Qui suis-je (Traduction de Who I am?), Derek Prince

- L'homme spirituel (Traduction de Spiritual Man) Watchman Nee

-- Jacob, marchand d'amour, Ivan Carluer0 komento

Mga Kamakailang Post

Tingnan Lahat

Comments


bottom of page