top of page

Ang bitag ng mga half-truth: ang kaalaman ng mabuti at masama (P.2)


Ndi ang siyang itinataas ng DIYOS! Yassou testimonya ng mahusay magsalita. Kung tatanggihan mo ang pagtatama ng kaibigan, matatanggap mo ang pambobola ng kaaway. Sabi ng isang sikat na French quote: "Ang bawat mambobola ay nabubuhay sa kapinsalaan ng nakikinig. Mag-ingat na huwag balewalain ang mga kaibigan sa iyong buhay, hamakin ang mga kaibigan sa iyong tahanan, at i-idealize ang mga kaibigan sa iyong ministeryo. Sabi ni Martin Luther King (1929-1968) "Sa huli, hindi natin maaalala ang mga salita ng ating mga kaaway, ngunit ang katahimikan ng ating mga kaibigan". Maging isa sa mga nagsasalita bago maging huli ang lahat.1. Nais ng DIYOS na ingatan si Adan.

2. Sinadyang sumuway si Eva.

3. Ang DIYOS ay nagsasalita ng Katotohanan: nilikha ayon sa Kanyang imahe at ayon sa Kanyang wangis.
Part 2:

4. Ang DIYOS ay nagsasalita ng Katotohanan: Siya ay hindi kailanman nagsisinungaling.

5. Kasinungalingan: ang hindi sinasabi ng DIYOS

6. Pagsasabi ng kasinungalingan kumpara sa pagsisinungaling: mga salita at magkakasamang katahimikan

 

Part 3: (malapit na)


" At iniutos ng PANGINOONG DIYOS sa lalake, na sinasabi, Sa pinaka puno ng hardin ay makakakain ka na may kalayaan; ngunit sa punungkahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag mong kakainin. Sapagka't sa araw na kumain ka niyaon, ikaw ay walang pagsalang mamamatay.
____ Genesis 2:16-17 (KJ21)

"1 Ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinmang hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, "Oo, sinabi ba ng DIYOS, 'Huwag kayong kakain sa bawat puno sa hardin'?" 2 At sinabi ng babae sa ahas, Maaari kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin, 3 ngunit sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin, sinabi ng DIYOS, ‘Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hahawakan, baka kayo’y mamatay.’”


4 At sinabi ng ahas sa babae, Hindi kayo mamamatay; 5 Sapagka't nalalaman ng DIYOS na sa araw na kayo'y kumain niyaon, mamumulat ang inyong mga mata, at kayo'y magiging gaya ng mga dios, na nakakakilala ng mabuti at masama." 6 At nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mainam na kainin, at na ito ay nakalulugod sa mga mata, at isang punong kahoy na nanaisin upang magkaroon ng kaalaman, siya'y kumuha ng bunga niyaon at kumain, at nagbigay din sa kaniyang asawa na kasama niya; at kumain siya. 7 At ang mga mata nilang dalawa ay nabuksan, at kanilang nalaman na sila ay hubad; at sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos, at ginawa nila ang kanilang sarili ng mga bagay na bigkis." __ Genesis 3:1-7 (KJ21)


"15 "Kita mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at mabuti, at kamatayan at kasamaan, 16 na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang PANGINOON mong DIYOS, lumakad sa kaniyang mga daan, at sundin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga palatuntunan. at ang kaniyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at pagpapalain ka ng PANGINOON mong DIYOS sa lupain na iyong paroroon upang ariin. 17 Nguni't kung ang iyong puso ay tumalikod upang hindi mo marinig, kundi mahihila ka at sasamba sa ibang mga dios at paglingkuran sila, 18 Ipinahahayag ko sa inyo sa araw na ito na kayo ay tiyak na malilipol, at hindi ninyo pahahabain ang inyong mga araw sa lupain kung saan kayo tatawid sa Jordan upang pumunta upang ariin iyon. 19 Tinatawag ko ang langit at lupa upang itala ang araw na ito laban sa iyo na aking inilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa: Kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay, 20 Upang iyong ibigin ang PANGINOON mong DIYOS, at upang iyong sundin ang kaniyang tinig, at upang ikaw ay dumikit sa Kanya; sapagka't Siya ang iyong buhay at ang haba ng iyong mga araw, upang ikaw ay makatahan sa lupain na isinumpa ng PANGINOON sa iyong mga ninuno, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila." _____ Deuteronomio 30:15-20 (KJ21)


4. Ang DIYOS ay nagsasalita ng Katotohanan: Siya ay hindi kailanman nagsisinungaling.


"At gayon din ang Lakas ng Israel ay hindi magsisinungaling o magsisisi: sapagka't siya'y hindi tao, na siya'y magsisi." (1 Samuel 15:29, KJV)


Hindi kailangan ng DIYOS na magsinungaling. Siya ay Alam ang Lahat, Makikita sa Lahat, Makapangyarihan sa Lahat, Transendente at Hindi Nababago. Alam niya ang lahat ng nangyari noon, lahat ng nangyari, mangyayari at maaaring mangyari. Ang kanyang kaalaman ay perpekto, kumpleto at walang limitasyon (Awit 139:3-4; Kawikaan 15:3; Job 34:21; Hebreo 4:16; Awit 139:12). Siya ay nasa lahat ng dako palagi, sa oras at espasyo (Isaias 46:9, Mga Awit 139:7-8). Walang imposible sa DIYOS, (Genesis 17:1; Luke 1:37; Matthew 19:26, Numbers 23:19). Siya ay umiiral sa Kanyang sarili. Bago tayo, Siya ay naroon at pagkatapos natin, Siya ay magpapatuloy na walang hanggan (Santiago 1:17, 1 Timoteo 6:16). Wala siyang simula at walang katapusan. Siya ay palaging umiiral at Siya ay palaging umiiral. Samakatuwid, maaari Niyang tawagin ang wakas ng isang bagay mula sa simula nito. Siya mismo ang nagsabi "Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng PANGINOONG DIYOS, na ngayon, na noon, at darating, ang Makapangyarihan sa lahat." (Apocalipsis 1:8). Siya ang lumikha ng sandaigdgan at ng lahat ng umiiral. Hindi tulad nating mga tao, maaaring lumikha ang DIYOS mula sa wala, masasabi ko pa nga mula sa isang vacuum. Ang paglikha ay bunga ng Kanyang Salita (Juan 1:3, Colosas 1:16-17). "Sapagka't siya'y nagsalita, at ito'y nangyari; siya'y nag-utos, at ito'y tumindig." (Awit 33:9, KJV).


Malinaw na nakasulat sa Bibliya na kinasusuklaman ng DIYOS ang kasinungalingan (Kawikaan 6:16-17, Kawikaan 12:22, Deuteronomio 5:20, Levitico 19:11-12). Sinabi ni David "Katuwiran at katarungan ang bumubuo sa pundasyon ng iyong trono; nasa harap mo ang kabutihan at katotohanan." ( Mga Awit 89:15 , LSG ). Kung hindi man ay isinalin bilang "Ang mga pundasyon ng iyong trono ay katarungan at katuwiran. Ang pag-ibig at katotohanan ay nangunguna sa iyo." ( Mga Awit 89:15 , BDS ). Ang puno ng kakaw ay hindi makakapagbunga ng papaya. Ang puno ng orange ay hindi makakapagbunga ng mga pinya. Ang puno ng oliba ay hindi makakapagbunga ng mga limon. Ang pag-ibig, ang tinutukoy ko ay "ng DIYOS" at hindi "para sa DIYOS" ay hindi makakapagdulot ng poot. Ang katotohanan ay hindi makakalikha ng kasinungalingan. Ang kabanalan ay walang bunga maliban doon sa banal. Muli, hindi nagsisinungaling ang DIYOS.


5. Kasinungalingan: ang hindi sinasabi ng DIYOS


"Kayo ay sa inyong amang diyablo, at ang mga pita ng inyong ama ay inyong gagawin. Siya ay mamamatay-tao mula pa sa simula, at hindi nanatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa kanyang sarili, sapagkat siya ay sinungaling at ang ama nito." (Juan 8:44-45, NKJV)


Umaasa sa panloob na saksi ng ESPIRITU SANTO at kumukuha ng inspirasyon mula sa Westphal at King James na mga diksyonaryo ng bibliya, tinukoy ko ang kasinungalingan bilang anumang bagay na hindi sinabi ng DIYOS, anumang bagay na hindi sinasabi ng DIYOS, o bawat salita ng DIYOS na pinalabnaw ng kanyang intensyon o inalis ang konteksto nito. Sa madaling salita, ang kasinungalingan ay anumang bagay na hindi matatagpuan kay HESUKRISTO (tignan ang aking artikulong HESUS ang aking Katotohanan). Ang DIYOS ay Pag-ibig, Katotohanan at Kabanalan. Alam natin na ang kanyang Pag-ibig ay walang hanggan at walang kondisyon (Jeremias 31:3; Roma 5:8; Efeso 2:8). Alam din natin na Siya ay nakakaalam ng lahat at hindi Siya kailanman nagsisinungaling. Kaya't laging alam Niya, bukod sa iba pang mga bagay, ang: kung ano ang Kanyang sinasabi, bakit Niya ito sinasabi, at kung kanino, sinasabi Niya ito. Alam pa natin na ang DIYOS ay hindi nababago (Hindi Siya nagbabago) at Walang Hanggan. Siya ang panginoon ng mga panahon at mga pangyayari (Daniel 2:21). Sa madaling salita, Siya ang gumagawa ng mga oras at nag-oorkestra ng mga pangyayari. Hindi siya nagulat sa anumang kaganapan. Hindi natutuklasan ng DIYOS ang katotohanan, inihahayag Niya ito. Kaya, anumang bagay na hindi sinasabi ng DIYOS ay kasinungalingan at anumang salita ng DIYOS na iniulat na wala sa konteksto ay kasinungalingan.


Karaniwang tinutukoy ang kasinungalingan bilang "anumang sinasadyang maling (hindi tumpak, tiwali, baluktot) pahayag na ginawa na may layuning linlangin, lmanloko, akitin, manipulahin, saktan, pinsala o kumita". Ang kahulugan na ito ay malayong maging mali. Gayunpaman, hindi ito sapat para sa akin. Kung ang isang tao ay tapat at puno ng mabuting hangarin ay hindi nangangahulugan na siya ay kinakailangang nagsasabi ng totoo. Ang isang tao ay maaaring maging tapat at ignorante. Ang isang tao ay maaaring puno ng mabuting hangarin at maging mali pa rin (pagkakamali). Ilang mga produkto (mga additives, kosmetiko, laruan, gamot, atbp.) ang idineklara na hindi nakakapinsala ilang taon na ang nakalipas ang idineklara na ngayong mapanganib o ipinagbabawal? Ilang tao ang itinuturing na walang silbi, walang mga regalo o talento? Gaano karaming mga tao ang nag-iisip na sila (o iba pa) ay hindi sapat na "ito" o "iyan" upang magtagumpay, magpatibay, magpasigla, manalo ng mga kaluluwa at magligtas ng mga buhay? Hindi ko masasabi na dahil sincere ang isang tao ay nangangahulugang nagsasabi sila ng totoo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang Katotohanan ay hindi opinyon at anumang katotohanan na wala sa konteksto ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay ipinapakita, napatunayan, itinatag, nakumpirma. Kaya naman idinagdag ko sa karaniwang depinisyon na ang kasinungalingan ay alinmang pahayag, hindi sinang-ayunan ng DIYOS, na idineklara tungkol sa sarili, ibang tao, sitwasyon o pangyayari.

6. Pagsasabi ng kasinungalingan kumpara sa pagsisinungaling: mga salita at magkakasamang katahimikan


"'Huwag kayong magnanakaw, ni magsinungaling, ni magsinungaling sa isa't isa." (Levitico 19:11, KJV)


Siya na nagsasabi ng kasinungalingan ay nasa kamalian, sinasabi niya ang mali at naniniwala na nagsasabi siya ng totoo, kaya siya mismo ang nalinlang. Bilang paggalang, karaniwan nating sinasabi: "hindi totoo ang sinasabi niya". Ang nagsisinungaling ay nakakaalam ng totoo, ngunit pinipigilan itong sabihin, gusto niyang manipulahin, gusto niyang manlinlang. Ang sinungaling ay hindi lamang ang nagsasalita. Siya rin ang nagtatago ng katotohanan upang linlangin ang kanyang kapwa, upang manipulahin ang mga pangyayari o upang samantalahin ang mga benepisyo ng isang kasinungalingan. Ang pagtatago ng impormasyon ay kasinungalingan. Halimbawa, isang kumpanya ng parmasyutiko na nagtatago ng mga panganib na nauugnay sa paggamit ng mga opioid, isang (sobrang nakakaadik) na pangpawala ng sakit na responsable sa pagkamatay ng higit sa 400,000 katao bawat taon sa United States. Ang pagkakaiba sa pagitan ng "ang nagsasabi ng kasinungalingan" at "ang nagsisinungaling" ay samakatuwid ang intensyon. Sa pamamagitan ng Kanyang Salita, hinihikayat tayo ng DIYOS na maging maingat (Kawikaan 10:19) at matuwid (Exodo 20:16, Levitico 19:11, Kawikaan 20:7, Awit 15:2-3). Ang matalinong tao ay maingat sa kanyang sinasabi dahil ayaw niyang magsinungaling, gusto niyang umiwas sa pagkakamali at iligtas ang sarili sa gulo. Ang taong matuwid ay umiiwas sa pagsisinungaling dahil mahal niya ang DIYOS at ang kanyang kapwa.

"Sapagka't nasa Iyo ang bukal ng buhay; sa Iyong liwanag ay makakakita kami ng liwanag." (Awit 36:9, KJV)


** Ndi = Magandang umaga sa Ewe (Togo)

** Yassou = Hello sa Greek
0 komento

Mga Kamakailang Post

Tingnan Lahat

Comments


bottom of page